Zmluvné podmienky

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vstupom na internetovú stránku spoločnosti MUNDIPHARMA Gesellschaft m.b.H. (ďalej len MUNDIPHARMA) udeľuje používateľ svoj súhlas s týmito podmienkami používania. MUNDIPHARMA si vyhradzuje právo tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť. S podmienkami používania by sa mal preto používateľ oboznámiť pred každým opätovným zobrazením tejto stránky.

§ 1 Obmedzenie na slovenských používateľov
Informácie uvedené na tejto stránke zodpovedajú právnym predpisom platným v Slovenskej republike a sú zamerané výlučne na používateľov so sídlom na Slovensku.

§ 2 Informatívny charakter
Údaje a informácie uvedené na stránke MUNDIPHARMA majú čisto informatívny charakter a nemôžu byť považované za ponuku na uzatvorenie zmluvy. MUNDIPHARMA nemá nijakú povinnosť prevádzkovať tieto on-line služby. Predovšetkým sa MUNDIPHARMA snaží, nie je však povinná, stránku aktualizovať alebo dopĺňať.

§ 3 Upozornenie
Lekári by mali rešpektovať odborné informácie platné v príslušnej krajine a pacienti by sa mali poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom. Produkty uvedené na stránke nemusia byť všade bežne dostupné alebo môžu byť v niektorých krajinách k dispozícii pod inými názvami. Indikácie pre používanie týchto produktov sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Poskytnuté informácie nenahrádzajú konzultáciu s lekárom alebo zdravotnú starostlivosť. Ak máte zdravotné problémy alebo podozrenie na nejaké ochorenie, vždy vyhľadajte príslušného odborníka.

§ 4 Zodpovednosť
MUNDIPHARMA nenesie zodpovednosť za správnosť, úplnosť a presnosť údajov a informácií uvedených na internetovej stránke, ani za to, že tieto informácie v okamihu zobrazenia zodpovedajú aktuálnemu stavu vedeckých poznatkov. MUNDIPHARMA neručí za škody v dôsledku nesprávnych alebo neúplných informácií uvedených na tejto stránke.
Okrem toho MUNDIPHARMA nezodpovedá za bezchybné a bezvírusové fungovanie internetovej stránky ani za prípadné škody, ktoré vzniknú zobrazením stránky. MUNDIPHARMA predovšetkým nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú na počítači alebo zariadeniach pripojených na počítač po alebo počas návštevy internetovej stránky.

§ 5 Autorské práva a priemyselné vlastníctvo
Všetky obsahy uvedené na internetovej stránke sú právne chránené. Akékoľvek použitie týchto obsahov na komerčné účely bez súhlasu spoločnosti MUNDIPHARMA je zakázané a trestné. Používateľ predovšetkým nie je oprávnený bez predchádzajúceho schválenia spoločnosťou MUNDIPHARMA na vlastné, nekomerčné účely úplne alebo čiastočne rozmnožovať alebo rozširovať časti stránky chránené právom duševného vlastníctva. Zmeny alebo ďalšie reprodukcie obsahu stránky nie sú dovolené. Nepreberáme žiadnu záruku za to, že používaním existujúcich materiálov nebudú porušené práva tretích osôb.

MUNDIPHARMA môže voľne disponovať nápadmi, konceptmi, metódami, know-how alebo inými technikami, ktoré spoločnosti MUNDIPHARMA elektronicky poskytne používateľ, a tieto informácie zhodnocovať a poskytovať tretím osobám, napr. za účelom vývoja, výroby a/alebo odbytu výrobkov alebo služieb. Používateľ sa v tejto súvislosti vzdáva svojich práv duševného vlastníctva, vrátane práva na uvádzanie mena.

Chránené zákonom sú aj ochranné známky a iné označenia (napr. logá) zobrazené na tejto stránke. Akékoľvek použitie takejto ochrannej známky alebo iného označenia je možné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka práv. Z použitia ochranných známok alebo iných označení na tejto stránke a/alebo ostatného obsahu tejto stránky nie je možné odvodiť súhlas vlastníka práv s použitím týchto ochranných známok alebo iných označení (alebo niektorých z nich) tretími osobami.

§ 6 Ochrana osobných údajov a elektronická pošta
Zadaním svojich údajov do registračného formulára udeľuje používateľ svoj súhlas k uchovávaniu a používaniu týchto údajov na reklamné a marketingové účely [štatistické účely] ako aj s tým, aby MUNDIPHARMA tieto údaje ďalej poskytovala svojim partnerom na reklamné a marketingové účely [štatistické účely].

Akékoľvek použitie týchto údajov je anonymné. MUNDIPHARMA elektronicky registruje návštevu svojej internetovej stránky. Tento záznam slúži predovšetkým na vypracovanie štatistík, ktoré znázorňujú najobľúbenejšie časti stránky. Používateľ s touto evidenciou súhlasí. Zadaním svojej e-mailovej adresy okrem toho používateľ udeľuje súhlas so zasielaním elektronickej pošty na reklamné a iné účely na svoju e-mailovú adresu. Tieto povolenia môže používateľ kedykoľvek zrušiť.

§ 7 Odkazy
Táto webová stránka je prepojená s inými webovými stránkami prostredníctvom odkazov. Uvedené odkazy slúžia výlučne ako upozornenia. Prepojené obsahy nie sú súčasťou informácií ponúkaných na stránke MUNDIPHARMA. MUNDIPHARMA za tieto obsahy nezodpovedá a neručí ani za škody, ktoré vzniknú v dôsledku zobrazenia cudzích webových stránok alebo ich obsahov.
Odkazy na stránku MUNDIPHARMA môžu byť zriadené iba po predchádzajúcom súhlase spoločnosti MUNDIPHARMA.

§ 8 Používateľské meno / heslo
Používatelia a lekárnici v zmysle zákona o liekoch majú možnosť získať používateľské meno a heslo. Držiteľ hesla je povinný používateľské meno a heslo starostlivo a bezpečne chrániť pred prístupom tretích osôb. V prípade straty je povinný bezodkladne upovedomiť spoločnosť MUNDIPHARMA. MUNDIPHARMA je oprávnená prístup k časti stránky chránenej heslom kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodom zablokovať.

§ 9 Použiteľné právo a súdna príslušnosť
Na tieto podmienky používania sa vzťahuje slovenské právo. Miestom súdu je vecne príslušný súd v Bratislave, pokiaľ ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje všeobecná súdna príslušnosť.

§ 10 Ostatné
MUNDIPHARMA si vyhradzuje právo kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez upozornenia obsah stránky úplne alebo čiastočne odstrániť, zmeniť alebo doplniť.
Prípadná neúčinnosť jednotlivých ustanovení týchto podmienok používania nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok používania. Namiesto neúčinného ustanovenia bude prijaté také účinné ustanovenie, ktoré sa podľa zmyslu a účelu hospodársky najviac približuje neúčinnému ustanoveniu.

Mundipharma Ges.m.b.H.
Svätoplukova 28
821 098 Bratislava