Informácia o ochrane osobných údajov

Onkológia” width=
“Bolesť”
“Volnopredajne
“Respiračné

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vaše údaje sú u nás v bezpečných rukách! Spoločnosť Mundipharma vníma ochranu osobných údajov, dôvernosť a bezpečnosť ako veľmi vážne témy a dodržiava platné európske predpisy o ochrane osobných údajov. Ochrana vašej súkromnej sféry je pre nás zvlášť dôležitá. Preto by sme vás chceli informovať o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, na aké účely ich používame a aké práva súvisia s nariadením o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov je predmetom nového nariadenia o ochrane osobných údajov.  Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých je možné priamo alebo nepriamo identifikovať osobu, ako napríklad meno, dátum narodenia, e-mailová a poštová adresa alebo telefónne číslo. Vo všeobecnosti spracúvame osobné údaje len v súlade s platným nariadením o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje získavame a spracúvame vo všeobecnosti len vtedy, keď slúžia legitímnemu účelu obchodnej činnosti alebo ak je dôvodom zákonná povinnosť, resp. je ich spracovanie vo verejnom záujme alebo sa spracovanie musí uskutočniť z medicínskych dôvodov na ochranu dotknutej osoby.

Nasledujúce informácie platia pre všetky osobné údaje, ktoré sú získavané online a offline a ktoré sa týkajú komunikačných prostriedkov, ako sú webové stránky (súbory cookie, IP adresa, DocCheck, kontaktné formuláre), e-mail a iné komunikačné prostriedky, prostredníctvom ktorých sa získavajú a spracúvajú osobné údaje.

 

Informácie o vašich právach

Máte právo kedykoľvek požadovať o informáciu o tom, ktoré vaše údaje sa u nás spracúvajú (pozri podrobne článok 15 GDPR), právo nechať svoje údaje opraviť alebo vymazať (pozri podrobne článok 16 GDPR), právo obmedziť spracúvanie údajov (pozri podrobne článok 18 GDPR), právo namietať proti spracúvaniu údajov (pozri podrobne článok 21 GDPR), uplatniť právo na prenosnosť údajov (pozri podrobne článok 20). Okrem toho máte právo kedykoľvek odvolať súhlasy s používaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. V takom prípade sa na nás obráťte e-mailom prostredníctvom adresy dataprivacy@mundipharma.sk.

V prípade porušenia práva na zákonné spracúvanie vašich údajov máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky alebo na inom dozornom orgáne na ochranu osobných údajov v rámci EÚ, predovšetkým v mieste vášho pobytu alebo pracoviska.

Žiadosti maloletých týkajúce sa osobných údajov môžu byť vybavené len na základe súhlasu zákonných zástupcov.

Nespracúvame žiadne osobné údaje na marketingové účely, iba ak nám to výslovne dovolíte.

Ak chcete zabrániť tomu, aby bolo vaše používanie našej webovej stránky anonymne sledované pomocou súborov cookie, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby boli všetky súbory cookie odmietnuté alebo sa zobrazovalo, kedy sa má použiť súbor cookie.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Mundipharma spracúva osobné údaje v lokálnych a globálnych systémoch.

Spoločnosť Mundipharma spracúva nasledujúce osobné údaje o zdravotníckych pracovníkoch: Meno, oslovenie, označenie povolania, odvetvie, názov vašej spoločnosti, kontaktné údaje, pokiaľ ste nám ich oznámili (telefón, fax, poštová adresa, e-mailová adresa), údaje o vašich doterajších obchodných kontaktoch so spoločnosťou Mundipharma. Okrem toho spracúva spoločnosť Mundipharma u zmluvných partnerov aj údaje, ako napr. číslo sociálneho poistenia a bankové údaje na účely plnenia zmluvy a zabezpečenia súladu s daňovými predpismi. Spracúvanie údajov príslušníkov odborných kruhov sa uskutočňuje na účely určenia cieľovej skupiny, plnenia zmluvy, dokumentácie spolupráce, poskytovania informácií a poradenstva, podpory a ďalšieho vzdelávania vo vedeckom kontexte a na archiváciu komunikácie.

Osobné údaje dodávateľov a spolupracujúcich partnerov, ako meno, oslovenie, označenie povolania, odvetvie, názov vašej spoločnosti, kontaktné údaje (telefón, fax, poštová adresa, e-mailová adresa) sa spracúvajú na účel plnenia zmluvy a zo zákonných dôvodov.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ako životopisy a sprievodné listy sa bez súhlasu uchovávajú maximálne 6 mesiacov zo zákonných dôvodov.

Na využívanie odbornej časti našej webovej stránky musíte prostredníctvom služby DocCheck poskytnúť určité osobné údaje, pretože niektoré informácie o liekoch na predpis vám môžu byť sprístupnené len vtedy, keď patríte do určitých odborných kruhov. V tomto prípade sme povinní zisťovať osobné údaje, ako aj požadovať dôkaz o vašej príslušnosti k povolaniu. Získané osobné údaje sa použijú výlučne na poskytnutie požadovaných obsahov, resp. na štatistické vyhodnotenia a zaobchádza sa s nimi prísne dôverne. Použitie vašich osobných údajov nad uvedený rámec si vyžaduje súhlas.

Spustením našej webovej stránky sa v zásade nezverejňujú žiadne vaše osobné údaje. Na našich serveroch sa však z bezpečnostných dôvodov ukladajú údaje, ako názov vášho poskytovateľa internetových služieb, webová stránka, z ktorej ste sa k nám dostali, webové stránky, ktoré navštevujete u nás, súbory cookie a vaša IP adresa. Pomocou týchto údajov by eventuálne bola možná identifikácia vašej osoby, avšak v tejto súvislosti sa osobné údaje nevyužívajú. Údaje sa môžu vyhodnocovať na štatistické účely, jednotliví používatelia však zostávajú anonymní.

 

Bezpečnosť a dôvernosť

Pre spoločnosť Mundipharma je bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi dôležitá. S cieľom zaistiť ju preto prijímame bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením. Na tento účel napríklad obmedzujeme prístup k systémom, súbory chránime heslami, dokumentáciu v papierovej forme uzatvárame do uzamykateľných skríň a takisto používame aj bežné bezpečnostné rozhrania firewall.

Údaje, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, sa do nášho webového servera prenášajú cez internet v zašifrovanej forme prostredníctvom bezpečného spojenia (SSL), tam sa ukladajú a zálohujú.

 

Hlásenie nežiaducich udalostí

V prípade hlásenia nežiaducich udalostí sa musia všetky údaje súvisiace s hlásením, ako aj obsah vášho hlásenia zo zákonných dôvodov uchovávať. Odoslaním hlásenia preto výslovne súhlasíte, že sa predtým uvedené údaje môžu spracúvať na účely ich vyhodnotenia.

 

Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje spoločnosť Mundipharma bez vášho súhlasu nezverejňuje, ani ich neoprávnene neposkytuje tretím stranám. Vaše osobné údaje sa tretím stranám poskytujú len vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie vami požadovanej služby, napr. poskytnutie služieb, vyhodnotenie optimálnosti našej webovej stránky pre používateľa, marketingové informácie o našich výrobkoch, spracovanie údajov alebo technická podpora. Poskytovatelia služieb sa zaväzujú, že budú s osobnými údajmi zaobchádzať podľa platného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Pracujeme len s poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú záruku toho, že prijali vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú primeranú ochranu vašich práv.

Ak sa prenos údajov uskutočňuje v zahraničí, spoločnosť Mundipharma zabezpečí, že dovozca údajov bude viazaný primeranou úrovňou ochrany údajov.

Spoločnosť Mundipharma môže mať okrem toho zákonnú povinnosť poskytnúť vaše údaje, keď je ich poskytnutie nevyhnutné na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov zadávateľa pred úradom.

Ak potrebujete ďalšie informácie, resp. máte ďalšie otázky, obráťte sa nás na dataprivacy@mundipharma.sk .

 

Doba uchovávania

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účel, na ktorý sme ich získali, alebo po interval, na ktorý ste udelili súhlas, pokiaľ neexistujú iné zákonné povinnosti. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy, že na základe daňových zákonov sa musia zmluvy a iné dokumenty z nášho zmluvného vzťahu uchovávať v zásade od uzavretia zmluvy pod interval 10 rokov.

 

Odkazy na iné stránky

Tieto vysvetlené zásady ochrany osobných údajov sa týkajú len webovej stránky mundipharma.sk a iných webových stránok spoločnosti Mundipharma s vylúčením webových stránok tretích strán.

Stránky spoločnosti Mundipharma obsahujú odkaz na rozličné webové stránky, ktoré našim návštevníkom pravdepodobne ponúkajú užitočné informácie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre tieto stránky neplatí a odporúčame, aby ste sa obrátili priamo na ich prevádzkovateľov a žiadali informácie o platných smerniciach o ochrane osobných údajov.

 

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

V prípade zmenenej legislatívy alebo judikatúry si vyhradzujeme právo prispôsobiť informácie poskytnuté v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Platná je vždy tu zverejnená aktuálna verzia.

 

Kontakt

V prípade ďalších otázok alebo sťažností súvisiacich so spracovaním vašich údajov sa obráťte na naše oddelenie Legal & Compliance prostredníctvom adresy dataprivacy@mundipharma.sk .

Mundipharma Gesellschaft m.b.H. – organizačná zložka
Sídlo: Svätoplukova 28, Bratislava 821 08
IČO: 31 754 180

Dozorný úrad: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

 

2. ŠPECIFICKÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA WEBOVEJ STRÁNKY

Všeobecné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti so súbormi cookie

Keď používate našu webovú stránku, používaním súborov cookie získavame údaje automaticky.

Ak na našej webovej stránke existuje možnosť zadať osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa), ide výslovne o vaše dobrovoľné rozhodnutie. Tieto údaje sa bez vášho výslovného súhlasu nepostupujú tretím stranám a používajú sa len na predtým uvedené účely. Súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek bez udania dôvodov odvolať. Nemáte povinnosť poskytnúť údaje, o uvedenie ktorých vás na našej webovej stránke žiadame.

 

 Čo sú súbory cookie

 Naša webová stránka používa súbory cookie. Ide o malé súbory, ktoré sa môžu ukladať na koncovom zariadení používateľa, keď navštívite našu webovú stránku. Súbory cookie používame na to, aby sme webovú stránku optimalizovali pre používateľov.

Väčšina súborov cookie na tejto webovej stránke sú takzvané „session cookies“. Automaticky sa vymažú, keď z našej stránky zase odídete. Trvalé súbory cookie naopak zostanú vo vašom koncovom zariadení uložené, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie nám pri ďalšej návšteve umožňujú znovu rozpoznať váš prehliadač.

Pri návšteve našej webovej stránky sa používajú výlučne také súbory cookie, ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre funkčnosť stránky. V ostatných prípadoch spracúvame vaše osobné údaje použitím súborov cookie až po udelení vášho výslovného súhlasu.

Umiestňovaniu súborov cookie môžete kedykoľvek zabrániť pomocou zodpovedajúceho nastavenia v používanom prehliadači. Okrem toho môžete už umiestnené súbory cookie kedykoľvek vymazať pomocou svojho prehliadača. Tento postup je možný vo všetkých bežných prehliadačoch. Chceli by sme vás však upozorniť na to, že v prípade, že vo svojom používanom internetovom prehliadači deaktivujete používanie súborov cookie alebo vymažete už umiestnené súbory cookie, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky dostupné v plnom rozsahu.

 

Protokolové súbory servera

 Poskytovateľ stránok automaticky získava a uchováva informácie v takzvaných protokolových súboroch servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Ide o nasledujúce informácie:

typ prehliadača a verzia prehliadača

  • použitý operačný systém
  • referrer URL
  • hostname pristupujúceho počítača
  • čas serverovej požiadavky.

Tieto údaje sa nedajú priradiť konkrétnej osobe. Nevykonávame zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo dodatočne tieto údaje skontrolovať, pokiaľ sa dozvieme o konkrétnych podozreniach o protiprávnom použití.

 

Miesto a doba uchovávania

Keď sa s nami skontaktujete, vami poskytnuté údaje sa u nás uchovajú na účely spracovania žiadosti a pre prípad následných otázok po interval šiestich mesiacov. Tieto údaje neposkytujeme ďalším stranám bez vášho súhlasu. Uložené údaje sa ukladajú u nášho poskytovateľa hostingových služieb Hetzner Online GmbH po interval 14 dní. Okrem toho používame z bezpečnostne-technických dôvodov aj externých poskytovateľov služieb zálohovania, ktorí údaje uchovávajú až päť rokov.

 

Bezpečnosť vďaka spojeniu SSL

Vaše objednávky a osobné údaje, ako meno, adresa alebo údaje o kreditnej karte sú chránené modernými bezpečnostnými systémami. Prenos týchto údajov sa uskutočňuje v šifrovanej podobe a pre nepovolaných sú údaje nečitateľné vďaka bezpečnostnému štandardu Secure Socket Layers (SSL) od spoločnosti VeriSign, ktorý je podporovaný všetkými bežnými internetovými prehliadačmi. Bezpečnostný status rozpoznáte podľa koncovky „s“ v prvej časti adresy ( „https:“ namiesto „http:“ ). Spoločnosť Mundipharma Gesellschaft m.b.H. prijíma všetky potrebné opatrenia, aby chránila vaše osobné údaje. Môžete nás v tom aktívne podporiť tak, že nikdy neposkytnete svoje heslo a zvolíte šifrovaný prenos údajov (SSL), vždy keď vám to ponúkneme (napr. v rámci objednávania). Ak svoj počítač zdieľate s inými osobami, mali by ste dávať pozor na to, aby ste sa po každej relácii odhlásili. Spoločne dosiahneme, že váš online nákup bude skutočne bezpečný.